ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ 14ου ΑΙΩΝΑ Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ 2071-58-16)

στις

Χειρόγραφος Κώδικας:

Αποκρυπτογράφηση:

Ήν δε Ιουδαίος εκείνος μέγας νομοδιδάσκαλος Τιβεριάδος και έλεγεν τίνι μεγαλύνουσι Χριστιανοί την Μαρίαν, θυγατήρ εστίν του Δαυίδ και ου Θεοτόκος, γυνή γαρ εστίν, η Μαρία γαρ θυγατήρ εστίν του Αχήμ, μητρός δε Άννης, Ιαχείμ δε υιός εστίν του Πάνθηρος, Πάνθηρας δε υιός εστίν του Μελχί, ως έχει η παράδωσις ημών των Ιουδαίων εν Τιβεριάδι, από σπέρματος του Ναθάν του υιού Δαυίδ εκ σπέρματος Ιούδα. Μελχί δε υιός Λευί, αποθανόντος Ματθάν του πατρός Ιακώβ έλαβεν τη γυναίκα του Ματθάν χήραν ούσαν την μητέρα του Ιακώβ του συνεβρεθόντος μετά της ιδίας μητρός, προς Μελχί τον αδελφό του Πάνθηρος πατρός του Αχήμ, Μελχί δε γεννήσαντος τον Ηλί από της μητρός του Ιακώβ, ήσαν οι δύο ότι Ιακώβ και Ιλί ομόμητροι αδελφοί, πατρών δε άλλων, τελευτήσαντος δε του Ιλί άπαιδος μετά το γάμο, κατά τον νόμον ηναγκάς εν ο Ιακώβ λαβείν τη γυναίκα του αδελφού του Ιλί, εις τος της δι σπέρματω αδελφώ αυτού, και ούτως εγέννησε εκ της γυναίκας του αδελφού αυτού Ιλί παίδα λεγόμενον Ιωσήφ, ούτως δε Ιωσήφ γέννημα μεν κατά φύσιν του Ιακώβ, παις δε του Ιλί κατά τον νόμον, Αχήμ δε ο πατήρ της Μαρίας και τούτου (Α)

Χειρόγραφος Κώδικας:

Αποκρυπτογράφηση:

Πατήρ Πάνθηρ και ο τούτου αδελφός Μελχί, οι υιοί του Λευί, συγγενείς δε του Αχήμ, καθώς ο νυν ιχνηλατών εις των εβραϊκών παραδόσεων εφήτατε τη Ακελουθίν, ώστε είναι την Μαρίαν θυγατέραν του Ιαχείμ, του υιού του Πάνθηρος, του αδελφού Μελχί, δοθείσαν τω Ιωσήφ, κατά τας δύο πατριαρχίας, Ναθάν τε και Σολομόντος, εκ της συγγενείας Δαυίδ κατά πατέρα, κατά δε μητέρα του Ιλί ανεψίαν αυτής πατρός Αχήμ, εκ της συγγενείας φύση, μη ουν νομίσουσιν οι Χριστιανοί ότι η Μαρία εκ των ουν ων εστίν, ταύτα ήκουσα εκ του νομοδιδάσκαλου  ως ενώπιον του Θεού, ως εξευτελίζων δε έλεγεν ταύτα ο Ιουδαίος, εγώ δε εδόξασα τον θεόν τον τα απόκρυφα φανερούντα, αληθεύει δε και το μεγαλείον λέγων την Μαρίαν συγγενή της Ελισάβετ, εμιγησάν γαρ η φυλή του Ιούδα και του Λευί. Απεκρίθη Ισάκ ος και είπεν της ακούουσι, όντως αδελφοί ουκ έχω τι ειπείν προς ταύτα, και ει τις λοιπόν ου λέγει την Αγίαν Μαρίαν εκ της ρίζης Ιεσσαίν τούτος την του Ιούδα. Ανάθεμα έστω, και πάλιν είπεν, κύρι Ιάκωβε τίποτε ήθελον ειπείν σοι ων φοβούμαι, μη ποτέ οξυνθεις και πάθακεν ώσης με τοις Χριστιανοίς και εν αληθεία καύσωσιν με και είπεν Ιάκωβος, μα τον θεόν του Αβρά (Β)

και Ιώβ λέγει, τις Κύριος με κρίνας και ο Πανοκράτωρ παραπικράνας μου την ψυχήν, και Πνεύμα Θείον τε περί ον εν ρήσιν μου, Κύριον και Παντοκράτορα και Πνεύμα Θείον εσίμανεν την Αγίαν Τριάδα, και Δαυϊδ εν τω μο ψαλμών λέγει, θύσι τω Θεώ θυσίαν αινέσεω και αποδός τω υψίστω τας ευχάς σου, και επικαλέσαι με εν ημέρα θλίψεως σου, ειδέ πως κηρύσσεται η Αγία Τριάς, και εν τω κς ψαλμώ συ είπεν η καρδία μου Κύριον ζητήσω εξεζήτησε … το πρόσωπόν μου το πρόσωπον σου Κύριε ζητήσω, και Ζαχαρίας ως εκπροσώπου του Χριστού λέγει, χαίρε και ευφραίνου θυγατέρ Σιών διότι εγώ έρχομαι και κατασκηνώσω εν μέσω σου λέγει Κύριος, και καταφεύξονται έθνη πολλά εν τη ημέρα εκείνη προς Κύριον, περί Πατρός λέγει, και εκχέω επί τον οίκον Δαυίδ Πνεύμα Χάριτος και ηκτειρμών, και πάλιν Ζαχαρίας ως από του Χριστού λέγει, είπεν Κύριος επί τιμής εισεί Κύριος διάβον, και πάλιν, αλλά εν πνεύματι μου, και Δαυίδ λέγει, είπεν ο Κύριος τω Κυρίω μου κάθου εκ δεξιών μου εώς αν θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των πόδων σου, και πάλιν, το Πνεύμα σου τον αγαθόν ον της είμε εν γη ευθεία, και πάλιν εν τω ιζ’ ψαλμώ λέγει, (Γ)

Χειρόγραφος Κώδικας:

Αποκρυπτογράφηση:

ζη Κύριος ευλογητός ο Θεός υψωθήτω ο Θεός της σωτηρίας μου. Αποκρίνονται πάντες οι εκ περιτομής κράζοντες και λέγοντες, όντως αυτή εστίν η οδός της ζωής, και πάντες οι κρατούντες αυτήν εις ζωήν ατελεύσονται, οι δε καταλειπόντες αυτήν εις θάνατον και κόλασιν ατελεύτητον, ο νόμος γαρ και οι προφήται κηρύσσουσιν την Αγίαν Τριάδα, Θεόν γαρ Παντοκράτορα και Λόγον Θεούτον γενάμενον επί τους προφήτας, και το Πνεύμα το Άγιον γινώσκωμεν, αποκρίνομαι εγώ Ιωσήφ ο καταγράφον και ρήμει ου μένον ταύτα και είπον αυτοις, τι ουν ου λύεται τον όρκον ον ωμώσαμεν ίνα μη μάθουσιν οι Χριστιανοί και λέγει Ιάκωβος, μη αδελφοί μη τις φανερώσει τοις Χριστιανοίς τι μεγάλην και αγίαν φυλάτουσιν πίστη ορθοδόξων δογμάτων, και ομοούσιον τω Πατρι λέγουσιν και το Άγιον Πνεύμα και άλλα παράδοξα και έντιμα δόγματα έχουσιν, α ημείς ακμήν ου κατελαβόμεθα και μήπως ως αιρετικούς αναθεματίσωσιν ημάς, εξέχεεν γαρ ο Θεός το Πνεύμα αυτού επί πάσαν σάρκα των εθνών, καθώς είπεν ο Θεός δια Ιωνά του προφήτου, ορθώς πιστεύουσιν (Δ)

ως γέγραπται, φησίν γαρ ο Θεός δια Ησαΐου, τοις δουλεύουσιν μη κληθήσεται όνομα καινόν, ο ευογηθήσεται επί της γης, ευλογίσουσιν γαρ τον Θεόν τον αληθινόν, και οι ομνυοντες ολόθυνται τον Θεόν τον αληθινόν επιλαθόνται γαρ της θλίψεως αυτώ της πρώτης τουτέστιν της διαβολικής πλάνης των ματαίων ειδώλων, ημείς δε οι από Ιουδαίων ακμή ουδέ τα συλλάβεια της πίστεως του Χριστού εμάθαμεν, επισκόπους γαρ και πατριάρχασι ξόρκισαν και αναθεμάτισαν οι Χριστιανοί εις ολίγον τρατέντας. Ποκρίνονται οι εις περιτομής και λέγουσιν, καλώς διδάσκεις ημάς περί αλλά στερέωσον έτη και χαροποίησον ημάς εκ των προφητών περί της παρουσίας του Χριστού, παρ’ Ιωνάς μαρτυρίας φέρον ημίν, αποκρίνεται Ιάκωβος και λέγει, Ησαΐας ως εκ του πατρός λέγει, ιδού τίθημι εν Σιών λέγει Κύριος, λίθον προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου, και πας ο πιστεύων εις αυτόν ου μη καταισχυνθή, εις τον αιώνα λίθος ουν προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου εγένετον ημίν τοις ατειθήσασιν Ιουδαίοις ο Χριστός, ως και Ιώβ λέγει περί των ατειθούντων και σταυρωσάνων τον Χριστόν, ασεβείς ου δια(Ε)

Χειρόγραφος Κώδικας:

Αποκρυπτογράφηση:

… Κύριος παρά το μη βουλές… τους ειδέναι τον Κύριον, και Ησαΐας ομοίως λέγει περί των σταυρωσάντων, ματαίαν βουλή το πνεύματος υμών, και πάλιν Ησαΐας λέγει, επλάγιασεν αδίκοις δίκαιον, και Ωβιέ λέγει περί των απίστων, απόσεται αυτού ο Θεός ότι ουκ εισήκουσαν αυτού, έσονται πλάνηται εν τοις εθνέσιν, προσεκόψαμεν γαρ εισχή τη απιστία, και επί εξακοσίας τη καταπατήσας εσμέν όλωντων εθνών και δαιμονίων, όντες εν αιχμαλωσία ψυχής και σώματος, περί δε των πιστευόντων τω Χριστώ Ησαΐας λέγει, ιδού Κύριος μετά ισχύος έρχεται, και πάλιν, ακούσονται εν τη ημέρα εκείνη σοφοί λόγους βιβλίου και οι εν τω σκότει και οι εν τη ομίχλη, οφθαλμοί τυφλών όψονται και οι γλώσσαι αι ψελίζουσαι μαθήσονται λαλείν ειρήνη. Όντως γαρ εν αληθεία κωφοί και οι πάντες ασθενοίς ψυχής και σώματι και αι γλώσσαι των ανθρώπων αι ψελίζουσαι ….. κατά των ματαίων ειδώλων ποτέ, έμαθον λαλείν ειρήνη τα περί Χριστού, Χριστός γαρ ειρήνη εστίν και σταυρός τοις πιστεύουσιν εις αυτον, φησίν γαρ ο Θεός δια Ησαΐα περί των πιστών.

Σκάναρε και προχώρησε την έρευνα:

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *